Dodano produkt do koszyka

« Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka »
Biała szafka łazienkowa z umywalką

Regulamin Konkursu „WYRAŹ OPINIĘ DOŁĄCZ ZDJĘCIE I ZGARNIJ NAGRODY”

Regulamin Konkursu
„WYRAŹ OPINIĘ, DOŁĄCZ ZDJĘCIE I ZGARNIJ NAGRODY”

ZOBACZ INSTRUKCJĘ WYSTAWIENIA KOMENTARZA TUTAJ!

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: 
  „WYRAŹ OPINIĘ, DOŁĄCZ ZDJĘCIE I ZGARNIJ NAGRODY”
  W SKLEPIE INTERNETOWYM : FURNIMEBLE.PL ORAZ KONCIE ALLEGRO: FURNIMEBLE-PL zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest:
  PRO-M Sp. z o.o. ul. Słoneczna 9A, 66-003 Droszków
  KRS 0000561147, NIP 929 186 79 60, REGON 361650570 zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem zostanie umieszczona na stronie www https://furnimeble.pl/konkurs-iphone,p15.html i na stronie fanpage na Facebooku facebook.com/furnimeble

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz posiadająca wszelkie prawa autorskie do przesłanego zdjęcia (zwana dalej „Uczestnikiem”) oraz wystawiła pozytywny komentarz do transakcji zakupu mebli Furni na Allegro, w sklepie internetowym furnimeble.pl.

  Z Konkursu wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie do 30 listopada 2022 roku, wystawić pozytywny komentarz w opiniach Google lub Allegro  na temat zakupionego produktu (produktów) marki FURNI w języku polskim oraz dodać minimum jedno zdjęcie z zainstalowanym produktem w łazience.

  Następnie, wysłać na adres [email protected] informacji mailowej potwierdzającej zgłoszenie do udziału w konkursie z załączeniem zrzutu ekranu lub zdjęcia wystawionego komentarza oraz podaniem swoich danych w postaci imienia oraz adresu e-mail lub telefonicznego, pod którym nastąpi kontakt w przypadku wyłonienia zwycięzcy.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zgłoszeń, jeżeli było to skutkiem przyczyn technicznych, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet i/lub strony internetowej www.furnimeble.pl, błędów systemu komputerowego będących następstwem okoliczności od niego niezależnych.

  Uczestnik wysyłając zgłoszenie wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na fanpage facebook.com/furnimeble i na stronach internetowych furnimeble.pl
 3. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do przesyłanych zdjęć. W chwili dokonania Zgłoszenia zgodnie z par. 5 ust 1 Uczestnik przenosi na Organizatora na zasadzie wyłączności wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nadesłanymi zdjęciami oraz opiniami w dowolny sposób, wraz ze wszystkimi jego elementami, w całości lub w części w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalanie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową,
  • zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami,
  • zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu,
  • magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami,
  • publiczne wykonanie,
  • publiczne wystawianie,
  • publiczne wyświetlanie,
  • publiczne odtwarzanie,
  • wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą,
  • wprowadzanie do pamięci komputera,
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i
   miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieciach Internet, extranet oraz intranet);
  • najem oryginału lub egzemplarzy,
  • użyczanie oryginału lub egzemplarzy,
  • nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, przewodowej lub bezprzewodowej, w tym naziemnej lub satelitarnej,
  • reemisja,
  • wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy.

  Przesłane zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują ww. prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem wykonanego Zadania Konkursowego i poniesie wszelkie konsekwencje wykorzystania Zadania Konkursowego przez Organizatora w związku z organizacją Konkursu.

  Poprzez fakt wykonania Zadania Konkursowego Uczestnik gwarantuje, że do Zadania Konkursowego przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające jego reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie.

  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Zadania konkursowego dla własnych celów reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za powyższe wykorzystanie.

  Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem Zadania Konkursowego, zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora i/lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

NAGRODY W KONKURSIE

Organizator wraz z partnerami przewidzieli w Konkursie następujące nagrody:

 • Za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa Apple IPHONE 13 MINI 128GB kolor czarny o wartości 3498 zł brutto oraz publikacja nagrodzonej pracy
 • Za zajecie miejsc II do X – nagrody rzeczowe w postaci akcesoriów łazienkowych

Informacje o przyznaniu nagrody w Konkursie zostaną opublikowane na stronie facebook.com/furnimeblefurnimeble.pl do 9 grudnia 2022 roku.

Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia i został Laureatem nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody w czasie trwania Konkursu na inną, bez podawania przyczyn dokonanych zmian jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Laureatowi Nagrody z pierwszego miejsca przysługiwać będzie również Nagroda dodatkowa w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości Nagrody I stopnia. Dodatkowa Nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę przez Organizatora będącego płatnikiem, należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Laureat Nagrody nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. Celem wydania Nagrody oraz rozliczenia podatku Organizator może zwrócić się do Laureata o podpisanie protokołu wydania Nagrody I stopnia, w tym dodatkowej nagrody pieniężnej oraz podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY

 • Wyboru Laureata Konkursu dokona Komisja Konkursowa w składzie: 3 pracowników działu sprzedaży PRO-M Spółka z o.o.
 • Po upływie czasu nadsyłania Zgłoszeń w Konkursie Komisja Konkursowa przyzna:
 • Nagrodę Uczestnikowi, który w swoim zgłoszeniu nadesłał zdaniem Komisji Konkursowej najciekawszą, najbardziej niestandardową, najbardziej wyjątkową fotografię oraz komentarz dotyczący produktu.
 • Uczestnik, który dokonał poprawnego Zgłoszenia, może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 • Decyzja Komisji Konkursowej o wyłonieniu Laureata jest ostateczna, chyba że Komisja Konkursowa uzyska wiarygodną informację, że treść wybranych Zadań Konkursowych narusza prawa osób trzecich lub jej autor w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. Jeżeli taki Laureat został wybrany, Komisja Konkursowa może wstrzymać wydanie Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Laureata Organizator może żądać zwrotu nagrody rzeczowej.
 • Decyzja J Komisji Konkursowej w zakresie oceny zadań konkursowych jest ostateczna i wiążąca.
 • Organizator Konkursu oraz Komisja Konkursowa ma prawo dokonać cenzury wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych oraz usunięcia ich z systemu bez podawania przyczyn, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione w szczególności w przypadkach naruszenia przez Uczestnika uzasadnionych interesów Organizatora lub łamania regulaminu Konkursu.
 • W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w pkt. 5 niniejszego paragrafu, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do Nagrody kolejnego Uczestnika z listy rezerwowej. Ewentualna weryfikacja prawa do Nagrody Uczestników rezerwowych będzie prowadzona według kolejności umieszczenia Uczestników na liście wyników obrad Jury i zgodnie z procedurą określoną w poniższych punktach.
 • Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie prowadzona zgodnie z procedurą określoną powyżej. Jeżeli żaden z Uczestników z listy nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie i tym samym nie uzyska prawa do Nagrody, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 • Procedura weryfikacyjna rozpocznie się w dniu 10.09.2022 roku, a zakończy w dniu 30 listopada 2022 roku.
 • Uczestnik Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli: nie dopełni w terminie któregoś z warunków niniejszego Regulaminu; lub z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Nagrody; lub uprzednio nie uiści podatku dochodowego od nagrody.
 • Uczestnik, który został pozytywnie zweryfikowany i uzyskał prawo do nagrody, zwany jest Laureatem.

OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDAWANIE NAGRÓD

Podmiotem wydającym nagrodę jest Organizator.

Wszystkie nagrody wyda – PRO-M Sp. z o.o., ul. Słoneczna 9A, 66-003 Droszków

Nieodebranie Nagrody z siedziby Organizatora do dnia 30.12.2022 roku jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez

PRO-M Sp. z o.o. ul. Słoneczna 9A,
66-003 Droszków. KRS 0000561147,

NIP 929 186 79 60, REGON 361650570

dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

Uczestnikowi, który podał swoje dane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszelkie spory wynikające z tytułu zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przed Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.
 • Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 • Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej pod adresem https://furnimeble.pl/konkurs-iphone,p15.html
 • Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich pod adresami internetowymi www.furnimeble.pl
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem operatorów serwisów internetowych innych podmiotów trzecich, na których działania lub zaniechania Organizator nie ma wpływu. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestników.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 • Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Promocji jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.
 • Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie
Dane Firmy

PRO-M Spółka z o.o.
ul. Słoneczna 9a
66-003 Droszków

NIP 929-186-79-60
REGON 361650570

Konto bankowe

66 1050 1025 1000 0090 3231 8413

(ING Bank Śląski)

W tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia.


Przelewy24 Visa i Mastercard Bluemedia Blik